Obec Pečovská Nová Ves finišuje s výstavbou cyklotrasy EuroVelo 11

Autor: František Baláž | Dátum: 30.08.2019

PEČOVSKÁ NOVÁ VES (30. august 2019) – Prvý zo štyroch rozostavaných úsekov na medzinárodnej cyklistickej trase EuroVelo 11 medzi mestom Veľký Šariš a obcou Pečovská Nová Ves bude onedlho slúžiť verejnosti. Ako informoval starosta Pečovskej Jaroslav Dujava, v obci je úsek dokončený na 99 %. Hoci plánovaný termín ukončenia úseku cyklotrasy dlhej 3298,5 m bol december 2019, stavba bude zhotoviteľom odovzdaná objednávateľovi, obci Pečovská Nová ves, do dvoch týždňov. Po tomto termíne sa začne kolaudačné konanie stavby. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ako objednávateľ projektovej dokumentácie, môže po skončení projektu realizovať značenie cyklotrasy a budovať informačný systém. „KOCR Severovýchod Slovenska samozrejme teší, že dotknutý úsek napreduje podľa plánu, ba čo viac bude dokončený predčasne. Cyklistická infraštruktúra v našom kraji je veľmi dôležitá. Nenapomáha len rozvoju turizmu v celom regióne, ale prispieva i k lepšej cestnej infraštruktúre a ponúka možnosť obyvateľom cestovať do zamestnania na bicykli. Trasa Eurovelo 11 je nadnárodným projektom, ktorý má bez pochyby trvalo udržateľný rozmer aj do budúcna,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

6e8c1269ac274cc1801bd483111dbd7f.jpg

Nový cyklochodník v katastri Pečovskej Novej Vsi trasuje železničnú trať od hranice katastrálneho územia s mestom Sabinov po hranicu s katastrálnym územím obce Červenica pri Sabinove. Úsek široký 3 m je pokrytý prevažne asfaltovým povrchom, v dĺžke približne 130 m zhotoviteľ použil zámkovú dlažbu z dôvodu lepšieho prístupu k inžinierskym sieťam. Súčasťou úseku sú aj tri mostné telesá - lávka cez potok Ginec, občasný potok a potok Ľutinka.

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

f18fd7306d6a41e787d72fc767809acd.jpg

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants